Suzbijanje komaraca

Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se u dva pravca: larvicidni tretman i tretman odraslih formi komaraca kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenim površinama.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenim površinama se primenjuje u slučaju povećane brojnosti odraslih formi komaraca na određenim lokalitetima. Povećana brojnost se određuje monitoringom i stalnim praćenjem populacije komaraca.

Kada se ustanovi povećana brojnost komaraca, sprovodi se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenim površinama a u obzir se uzima konfiguracija terena, gustina vegetacije, blizina reka, blizina razliva (kubika) reka, blizina grobalja i septičkih jama kao potencijalnih staništa za razviće komaraca.