Deratizacija

Deratizacija predstavlja postupak suzbijanja mišolikih glodara. 

Zasto je bitno vršiti deratizaciju?

  • smanjenje prenošenja zaraznih i parazitskih obolenja na čoveka i životinje
  • smanjenje materijalne štete koje ove životinje nanose

Povećanjem broja stanovnika na planeti, povećana je i količina hrane koja za sobom povlači porast broja glodara.

Zbog prenosa više bolesti suzbijanje glodara je postala i zakonska obaveza. 

Suzbijanje glodara se vrši na tri načina:

Mehanički (Fizički) metod (živolovke i mrtvolovke, lepila)

Biološki metod (prirodni neprijatelji: lisice, lasice, kune, ptice grabljivice, patogeni)

Suzbijanje hemijskim sredstvima (brzodelujući i sporodelujući rodenticidi-antikoagulanti)

Najbolji vid deratizacije je sistematska deratizacija koja obuhvata čitave gradove i naselja, a sprovodi se u određenim vremenskim intervalima dva puta godišnje.

Jasno je da će glodara na planeti biti uvek, ali cilj deratizacije je da se njihova brojnost smanji što je više moguće i da se održava taj nivo.

Uspešna deratizacija se oslanja na tri osnovna elementa:

Efikasna sredstva

Primenljiva metodologija rada

Obučeni, savesni i odgovorni kadrovi za izvođenje usluge.